مشتق گیری عددی

مشتق گیری عددی:

مشتق گیری تحلیلی بسیاری از توابع ساده نیست. همچنین در داده های جدولی تابعی در کار نیست که بتوان مشتق محاسبه کرد. بنابراین بحث استفاده از درونیابی یا بسط تیلور برای محاسبه مشتقات یک تابع پیش می آید. خوشبختانه روشهایی که در این بخش ارائه می شود نشان می دهند که با دقت مناسب می توان بدون مشتق گیری تحلیلی و از روشهای عددی مشتقات یک تابع یا داده های جدولی را محاسبه کرد.

 

جزئیات در اسلایدها موجود است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول فرمولهای مشتق گیری

  •  جدول فرمولهای مشتق گیری مرکزی

  •  جدول فرمولهای مشتق گیری پیشرو

 

  

  •  جدول فرمولهای مشتق گیری پسرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

/ 0 نظر / 2869 بازدید