آموزش Matlab

 

 دانلود کتاب آموزش Matlab

دانلود آموزش دستورات مقدماتی Matlab

تمریناتی برای دستورات مقدماتی Matlab:

>diary on
>eps

ans =

     2.220446049250313e-16

>eps('single')

ans =

   1.1920929e-07

>eps('double')

ans =

     2.220446049250313e-16

>realmin('single')

ans =

   1.1754944e-38

>realmin('double')

ans =

    2.225073858507201e-308

>realmax('double')

ans =

    1.797693134862316e+308

>realmax('single')

ans =

   3.4028235e+38

>x = 1:10

x =

     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

>2*x+0.2

ans =

  Columns 1 through 6

   2.200000000000000   4.200000000000000   6.200000000000000   8.199999999999999  10.199999999999999  12.199999999999999

  Columns 7 through 10

  14.199999999999999  16.199999999999999  18.199999999999999  20.199999999999999

>sin(x)

ans =

  Columns 1 through 6

   0.841470984807897   0.909297426825682   0.141120008059867  -0.756802495307928  -0.958924274663138  -0.279415498198926

  Columns 7 through 10

   0.656986598718789   0.989358246623382   0.412118485241757  -0.544021110889370

>A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]

A =

     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9

>det(A)

ans =

     6.661338147750939e-16

>inv(A)
[Warning: Matrix is close to singular or badly scaled. Results may be inaccurate. RCOND =  1.541976e-18.]

ans =

   1.0e+16 *

  -0.450359962737050   0.900719925474099  -0.450359962737049
   0.900719925474100  -1.801439850948198   0.900719925474099
  -0.450359962737050   0.900719925474099  -0.450359962737050

>magic(3)

ans =

     8     1     6
     3     5     7
     4     9     2

>A = magic(3)

A =

     8     1     6
     3     5     7
     4     9     2

>b = [1 2 3]

b =

     1     2     3

>b = [1 2 3]'

b =

     1
     2
     3

>x = A\b

x =

   0.050000000000000
   0.300000000000000
   0.050000000000000

>A*x

ans =

   1.000000000000000
   2.000000000000000
   3.000000000000000

>bin2dec('101010111')

ans =

   343

>dec2bin(343)

ans =

101010111

>disp('Good Luk!')
Good Luk!
>diary off

 مقایسه حلقه for  و استفاده از امکانات برداری Matlab:

 

function vecto
TestVec
TestFor
 
function TestVec
y=zeros(1,1001);
tic;
% Vectorized form
t = 0:.01:10;
y = sin(t);
toc;
 
function TestFor
y=zeros(1,1001);
tic;
% For loop form
i = 0;
for t = 0:.01:10
i = i + 1;
y(i) = sin(t);
end
toc;
خروجی اجرای برنامه فوق

0.000044

  0.000063
که نشان می دهد for نسبت به تعریف برداری کند تر عمل می کند.
/ 0 نظر / 104 بازدید