تمرینات و پروژه های درس محاسبات عددی

 تمرینات و پروژه های درس محاسبات عددی

تمرینات از کتاب

Numerical Analysis,
Ninth Edition
Richard L. Burden and J. Douglas Faires

© 2011, 2005, 2001 Brooks/Cole, Cengage Learning

می باشند.

 

توجه:  تمرینات محاسباتی باید با ماشین حساب و یا نرم افزار انجام شود. اما در پروژه ها برنامه خواسته شده باید نوشته شود و نتایج به همراه کد و توضیحات کافی مبنی بر شرح نتایج بدست آمده به صورت چاپی و کاغذی به همراه m-فایل برنامه ارائه شود.

شماره تمرین

شماره بخش

شماره تمرینات

تاریخ تحویل

 1

1.1

1(a)-2(a)-3(c)

 93-12-2

 1

1.2

1(f)-2(b)-5(a)(d)(h)—12-15-16-24

 93-12-2

 2

2.1

7-12

 93-12-4

 2

2.2

1-2-5-7-20

 93-12-4

 2

2.3

5(d)-7-9-12-20-29

 93-12-4

 2

 2.4

 1(b)-6-8-10-13

 93-12-4

 2

 2.6

 1(d)-2(e)-9

 93-12-4

 پروژه 1

 

دانلود فایل پروژه

93-12-20

 3

 3.1

 13(b)-13(c)-20

 93-12-24

 3

 3.3

 4(a)-5(a)-7-11-17

 93-12-24

 4

 4.1

 5(b)-7(b)-10(a)-12(a)

94-1-31

 4

 4.3

 1(h)-15-16-17-24

94-1-31

 4

 4.4

 7-8-11

94-1-31

 4

 4.5

 1(b)-2(a)

94-1-31

 4

 4.7

 1(g)-2-3-4-5

94-1-31

 پروژه 2

 

  Project2MedEng93942.pdf

94-2-10

 5

 5.2

 9-16

94-3-5

 5

 5.3

 12

 94-3-5

 5

 5.4

 2d-6d-10d-14d

 94-3-5

 5

 5.5

 3b

 94-3-5

 5

 5.6

 1c-3b

 94-3-5

 5

 5.9

 4a-4c

 94-3-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ های آزمون پایان ترم مورخه 17 دی ماه 93:    دانلود کنید.

 پاسخ های آزمون میان ترم مورخه 8 اردیبهشت ماه 94:

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 170 بازدید